دانشگاه دورهام انگلستان Durham University

بهمن ۲۲, ۱۴۰۲

دانشگاه دورهام انگلستان Durham University

دانشگاه دورهام انگلستان دانشگاه دورهام (Durham University) یک دانشگاه پژوهشی عمومی در شمال انگلستان قرار دارد. این دانشگاه در سال ۱۸۳۲ تأسیس شد و توسط منشور […]
بهمن ۲۲, ۱۴۰۲

دانشگاه دورهام انگلستان Durham University

دانشگاه دورهام انگلستان دانشگاه دورهام (Durham University) یک دانشگاه پژوهشی عمومی در شمال انگلستان قرار دارد. این دانشگاه در سال ۱۸۳۲ تأسیس شد و توسط منشور […]